ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 137_2022

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών και ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΡΑΛ έτους 2022