ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 92η /21.12.2021

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο.