ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 4ο:Ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου