ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265_2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022 

ΘΕΜΑ 6ο:Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων