ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2022 95ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 95η /30.03.2022 

ΘΕΜΑ 5ο: Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022