ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 97η /31.05.2022 

ΘΕΜΑ 4ο: ​Παροχή εξουσιοδοτήσεως σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής