ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.2.23

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Εξέταση αιτήματος του Βˈ Λιμενικού Τμήματος {“Α”}, περί Γνωμοδότησης της Αρχής επί των ερωτημάτων: α) Εάν συγκεκριμένα μηχανήματα (με χαρακτηρισμό Εκσκαφέας) μπορούν να εκτελούν ανυψωτικές εργασίες και με ποιους όρους και προϋποθέσεις και β) Εάν, βάσει των πιστοποιητικών ανυψωτικής τους ικανότητας, αυτά πιστοποιούνται ως ανυψωτικά.