ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήματος, της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 28.09.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.