ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Θέμα:

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας είχε οριστεί, με την υπ’ αριθ. 51/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 04.09.2020 ακρόαση ενώπιον των ορισθέντων, με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ., μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.