ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 30/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.03.2019

Θέμα: Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2019.