ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.10.2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων για την υπό σύσταση Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας για την «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» 

 

Συνημμένα αρχεία: