ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 56/2020

Έγκριση μελέτης ανάθεσης υπηρεσιών αναφορικά με την σύνταξη και διαμόρφωση κειμένου αξιολόγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με το α.108 του ν.4389/2016, όπως ισχύει.

Συνημμένα αρχεία: