ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση Προέδρου, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την κίνηση του

                  Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδας

Συνημμένα αρχεία: