ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 4ο: Παροχή Εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της Αρχής για Ανάθεση Καθηκόντων Διευθυντή Προσωπικού και απονομή ρόλων χρηστών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου για θέματα που αφορούν το Προσωπικό της Αρχής.