Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 06/2018 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018 ((Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πρόσληψης)

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: