Απόφαση 26/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την σύνταξη και αποστολή απαντητικού εγγράφου στο αριθμ.πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο Διοικητού Δ.Α.Λ

Συνημμένα αρχεία: