Απόφαση 3/ 2016

Συνεδρίαση 43/ 12.02.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.03.2016

Θέμα: Έγγραφο της εταιρίας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.» με αριθ.πρωτ. ΡΑΛ 21/14-01-2016 για την διαδικασία ανάθεσης του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για τη Θαλάσσια Περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Συνημμένα αρχεία: