Απόφαση 4/ 2016

Συνεδρίαση 46/ 11.03.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 28.03.2016

Θέμα: Διαγωνισμός Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε. με αριθ. 8/2015 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων.

Συνημμένα αρχεία: