Απόφαση 4/ 2016

Συνεδρίαση 5/ 29.08.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07.10.2016

Θέμα: Έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ.πρωτ.192/13-04-2016 και θέμα «Παροχή υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.»

Συνημμένα αρχεία: