Απόφαση 5/ 2016

Συνεδρίαση 47/ 01.04.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.05.2016

Θέμα: Έγγραφο της εταιρίας H.E.C. με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 712/24-12-2015 για Εκκρεμότητες Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων.

Συνημμένα αρχεία: