Απόφαση 6/ 2016

Συνεδρίαση 47/ 01.04.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.06.2016

Θέμα: Έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 99/08-03-2016 της εταιρείας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. για την διαχείριση αποβλήτων επισκευής πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: