Γνωμοδότηση 5/2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσα με το Ν. 4404/2016, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την κατά το Άρθρο 7.6 προβλεπόμενη υποβολή Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον Αρμόδιο Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :