Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Δεσμευτικής Οδηγίας 3/2020 περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου

Δεσμευτική οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων»