Μέλη-Οργάνωση

Τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Λ. είναι κατά τον νόμο εννέα (9). Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία σήμερα την συγκροτούν, διορίσθηκαν με: α) την Αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αριθ. Φύλλου 299/19.06.2017) β) την Αριθμ.1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αριθ. Φύλλου 319/27.04.2020 και γ) την Αριθμ. 1000.0/6799/2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αριθ. Φύλλου 70/07.02.2022) και είναι τα εξής:

 

Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ