Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 53/13-06-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14-06-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2019

Συνεδρίαση 53/13-06-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14-06-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2019

Συνεδρίαση 50/ 23-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11-06-2019

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση κατ΄ άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 για τον ορισμό διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης προστίμων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2019

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-06-2019

ΘΕΜΑ: «Επιβολή κυρώσεων στο Δ.Λ.Τ Σκιάθου κατ’ άρθρον 114 παρ.5 του ν.4389/2016 λόγω μη χορήγησης στοιχείων».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/2019

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-06-2019

ΘΕΜΑ: «Έρευνα καταγγελίας ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, αναφορικά με τη χωροθέτηση του Λιμένα Σκιάθου και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2019 ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 31-05-2019

ΘΕΜΑ: «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2019 ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 31-05-2019

ΘΕΜΑ: «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2019 ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 31-05-2019

ΘΕΜΑ: «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2019 ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 31-05-2019

ΘΕΜΑ«Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23-05-2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Προέδρου για αποστολή επιστολής

Περισσότερα