Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 5ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης, κατ’ άρθρον 52 του Ν.4770/2021, η οποία αφορά σε καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου τους από την Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 4ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ άρθρον 52 του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15) αναφορικά με καταγγελίες περί φερόμενων παραβάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικές με την διαχείριση και συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τον Οργανισμό Λιμένος Κερκύρας

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 3ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ άρθρον 52 του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15) αναφορικά με καταγγελίες περί φερόμενων παραβάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικές με την διαχείριση και συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 222/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 6ο:

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης, κατ’ άρθρον 52 του Ν.4770/2021, η οποία αφορά σε καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου τους από την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 7ο:

«Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 11: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 10: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης εκπαιδευτικού έργου.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιήθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 25.09.2020 ακρόαση ενώπιον των μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα