Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2023 110ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 110η /28.04.2023 

ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 9)

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 110η /28.4.23

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Καταγγελία ενώπιον της Αρχής (Ρ.Α.Λ. 465/09.05.2019) για διαδικασία ανάθεσης έργου είσπραξης λιμενικών τελών και παροχής καρτών νερού και ρεύματος σε λιμένα.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.2.23

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Εξέταση αιτήματος του Βˈ Λιμενικού Τμήματος {“Α”}, περί Γνωμοδότησης της Αρχής επί των ερωτημάτων: α) Εάν συγκεκριμένα μηχανήματα (με χαρακτηρισμό Εκσκαφέας) μπορούν να εκτελούν ανυψωτικές εργασίες και με ποιους όρους και προϋποθέσεις και β) Εάν, βάσει των πιστοποιητικών ανυψωτικής τους ικανότητας, αυτά πιστοποιούνται ως ανυψωτικά.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 10ο : Διακανονισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών προς τη ΡΑΛ (πρότυπο αίτησης ενδιαφερομένου, πράξη διακανονισμού τμηματικής οφειλής και απόφαση καταλογισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 6ο : Σύσταση Ομάδων Εργασίας αναφορικά με Κανονισμούς α) Διερεύνησης Καταγγελιών β) Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων, γ) Προτεραιοποίησης Υποθέσεων και δ) Διαχείρισης υλικού και περιουσιακών στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 5ο: Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού́ Ελέγχου και Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2023

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288_2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108/21.02.2023

ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 287_2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 107/27.01.2023

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 5)

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/22

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28.12.22

Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα