Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.12.2018

Θέμα: "Εισήγηση τροποποιήσεων του ν. 4389/2016 για το νομικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των ρυθμιστικών μέτρων."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.12.2018

Θέμα: "Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2018

Συνεδρίαση 42/ 23.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.12.2018

Θέμα: "Άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018

Συνεδρίαση 42/ 23.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.11.2018

Θέμα: "Μεταβολή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2018."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.11.2018

Θέμα: "Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016."

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.11.2018

Θέμα: "Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74/2018

Συνεδρίαση 38/ 30.08.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.11.2018

Θέμα: "Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.11.2018

Θέμα: "Εξουσιοδότηση για προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών εγκατάστασης και αναθέσεις νομικών και λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.11.2018

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.11.2018

Θέμα: "Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης. "

Περισσότερα