Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2019

Συνεδρίαση 44/ 25.01.2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.03.2019

Θέμα: :«Ανώνυμη καταγγελία κατά του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. σχετικά με προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2019

Συνεδρίαση 48/ 20.03.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.03.2019

Θέμα: :«Έγκριση Εκθέσεων Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί της Απογραφής Ενάρξεως 1/1/2018 και επί Λήξεως 31/12/2018»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 30/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.03.2019

Θέμα: Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2019.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2019

Συνεδρίαση 47/ 18.03.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.03.2019

Θέμα: :«΄'Εγκριση  Οικονομικών Καταστάσεων 2018»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019

Συνεδρίαση 46/ 28.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.03.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του από 18.01.2019 Αναθεωρημένου κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών σύνταξης της Απογραφής Έναρξης, διόρθωσης της διπλογραφικής λογιστικής και σύνταξης του Ισολογισμού Χρήσης 2018"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας προκαταβολής"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της απογραφής της έναρξης και τέλους της χρήσης έτους 2018"

 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Μεταφορά πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 15.02.2019

Θέμα: "Όρια Παραχωρήσεως Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς (Σ.ΕΜΠΟ.Π.)"

Περισσότερα