Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 24/2018

 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.10.2018

Θέμα: «Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση  της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.10.2018

Θέμα: "Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης δυσλειτουργίας Λιμενικής Αρχής "

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.10.2018

Θέμα: "Εξέταση Καταγγελίας τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ως αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», της Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Εξέταση επιστολής του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. περί του προκηρυχθέντος από 9ης Ιουλίου 2018 ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε".

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.10.2018

Θέμα: "Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί των άρθρων 1 έως 32 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018

Συνεδρίαση 38/ 30.08.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.09.2018

Θέμα: Σύνταξη και Υποβολή προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Πράξης, κατ’ άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, περί συναίνεσης του Ελληνικού Δημόσιου σε μη συμμόρφωση. 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 01/2018

Συνεδρίαση 35/ 24.05.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.07.2018

Θέμα:Περί υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη θαλάσσια περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018

Συνεδρίαση 36/ 27.06.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.07.2018

Θέμα:Λήψη Διοικητικών Μέτρων για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2018

Συνεδρίαση 37/ 03.07.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.07.2018

Θέμα:Καταγγελία του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστικών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», της Κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Ένωση Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», της Κοινοπραξίας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Ρυμουλκά-Ναυαγοσωστικά» και της εταιρίας «ΜΗΛΟΣ Ι Ναυτική Εταιρεία» ΚΑΤΑ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα