Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Συγκρότηση Διαρκών επιτροπών Ακροάσεων»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση φερόμενων ζητημάτων σε σχέση με τη λειτουργία της Ναυταθλητικής  Μαρίνας Καλλιθέας»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2020

Συνεδρίαση 69η /05-06-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Απάντηση σε Επιστολή»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Επικαιροποίηση Κανονισμού Υπερωριών προσωπικού Ρ.Α.Λ.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 49/2020

 

ΘΕΜΑ : "Τροποποίηση των υπ’ αρ. 44/2020 και 45/2020 Αποφάσεων του Προέδρου της Ρ.Α.Λ."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Πρώτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020»

Περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 03/2020

"Περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2020

Συνεδρίαση 67η /14-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: ''Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.''

Περισσότερα