Αποφάσεις

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 12/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 55/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 11/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 10/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.04.2018

Θέμα: Ανάθεση εκπροσώπησης σε δικηγορικό γραφείο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 54/ 2018

Συνεδρίαση 32/ 14.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.03.2018

Θέμα: Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 53/ 2018

Συνεδρίαση 32/ 14.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.03.2018

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2018

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 52/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.03.2018

Θέμα: Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περί του Σχεδίου της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2000/59/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 8111.1/41/09 (Β΄ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.» των Υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τουρισμού - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 51/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Παροχή Εξουσιοδότησης για Κατακύρωση Πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών για προμήθεια α) γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 50/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 49/ 2018 (Ορθή Επανάληψη)

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018 (Ορθή Επανάληψη ως προς το κείμενο)

Θέμα: Πόρισμα Επιτροπής Ακρόασης «Αναφορά – αίτηση ακρόασης για διαπίστωση παράβασης» της ανώνυμης εταιρίας ‘’ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.’’ κατά της ανώνυμης εταιρίας Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα