Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21.11.2018

Θέμα: "Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74/2018

Συνεδρίαση 38/ 30.08.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.11.2018

Θέμα: "Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.11.2018

Θέμα: "Εξουσιοδότηση για προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών εγκατάστασης και αναθέσεις νομικών και λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.11.2018

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.11.2018

Θέμα: "Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης. "

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 24/2018

 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.10.2018

Θέμα: «Συγκρότηση Νέας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση  της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.10.2018

Θέμα: "Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης δυσλειτουργίας Λιμενικής Αρχής "

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.10.2018

Θέμα: "Εξέταση Καταγγελίας τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ως αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», της Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Εξέταση επιστολής του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. περί του προκηρυχθέντος από 9ης Ιουλίου 2018 ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε".

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα