Αποφάσεις

Απόφαση 16/ 2016

Συνεδρίαση 13/ 19.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.01.2017

Θέμα: Βραχύχρονη Παράταση Σύμβασης Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένα    Ηρακλείου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 15/ 2016

Συνεδρίαση 12/ 09.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη Απόφασης 14 ως προς την αρίθμηση)/ Αναρτήθηκε 21.12.2016

Θέμα: Ένσταση της εταιρείας με την  Επωνυμία «NEW NAVAL ΕΠΕ» κατά της απόφασης 120/02.11.2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 14/ 2016

Συνεδρίαση 11/ 21.11.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Αντικατάσταση Απόφασης 14 με την παρούσα)

Θέμα: Καθορισμός πρώτου προσθετέου (2*Δ1*Ε) στον υπολογισμό λιμενικών τελών καταβαλλομένων από την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στον Ο.Λ.Β. ΑΕ-Συνέχεια Απόφασης ΡΑΛ 4/2015

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 13/ 2016

Συνεδρίαση 11/ 21.11.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 28.11.2016

Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 6 του Άρθρου 132 του Ν.4389/ 2016.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 12/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 11/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Καταγγελίες (αρ.πρωτ. ΡΑΛ/ 264/ 02-06-2016, 130/22-09-2016) της εταιρίας ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 10/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης/ Ασφάλειας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για το έτος 2017

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 9/ 2016

Συνεδρίαση 8/ 07.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Αντικατάσταση Απόφασης 9 με την παρούσα)/ Αναρτήθηκε 07.11.2016

Θέμα: Αίτηση θεραπείας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.’’ επί της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2016 της Ρ.Α.Λ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 8/ 2016

Συνεδρίαση 7/ 23.09.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό Απόφασης)/ Αναρτήθηκε 24.10.2016

Θέμα: Πρόχειρος Διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. για την «Διαχείριση Ασυνόδευτων Φορτίων και Αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 7/ 2016

Συνεδρίαση 6/ 12.09.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό Απόφασης)/ Αναρτήθηκε 21.09.2016

Θέμα: Έξώδικη Αίτηση-Διαμαρτυρία Δήλωση της Ο.Ε. με την επωνυμία «Εταιρία Γενικού Καθαρισμού Γ. και Σ. Λαβράνος Ο.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα