Αποφάσεις

Απόφαση 42/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.01.2018

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 06/2018 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018 ((Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πρόσληψης)

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 41/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018

Θέμα: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 40/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.01.2018

Θέμα: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης  μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  κυρωθείσα με το άρθρο  1 του Ν. 4404/2016

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 39/ 2017

Συνεδρίαση 28/ 22.12.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.01.2018

 Θέμα: Προϋπολογισμός Ρ.Α.Λ. έτους 2018

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 05/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Αναμόρφωση - μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων του Προϋπολογισμού χρήσης 2017 της Ρ.Α.Λ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 38/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2017

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 37/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη διαχείριση διαθεσίμων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 36/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Καθήκοντα Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 03/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.12.2017  (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία παραίτησης)

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Λυμπέρη Θεόδωρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα