Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2021

Συνεδρίαση 80η / 22.01.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 8ο:

"Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο"

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 80η

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 80η

ΘΕΜΑ 5ο:

Εξ αναβολής εξέταση αιτήματος μετακίνησης υπαλλήλου στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212/2021

Συνεδρίαση 80η / 22.01.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφασης της Αρχής

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

2η Αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 72/2021

 

ΘΕΜΑ : ''Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020''

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

θέμα: Αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Σύσταση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020, καθώς και εξέταση δύο αιτημάτων για μετακίνηση υπαλλήλων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο:

Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6:Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα