Αποφάσεις

Απόφαση 30/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.11.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 29/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 8.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 01/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.10.2017

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπών Ακρόασης δυνάμει της Απόφασης 329, (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017) «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 28/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.10.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτη- νομικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 27/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.10.2017

Θέμα: Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 (Έλεγχος Σύμβασης και   Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 26/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την σύνταξη και αποστολή απαντητικού εγγράφου στο αριθμ.πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο Διοικητού Δ.Α.Λ

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 25/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 24/ 2017

Συνεδρίαση 23/ 28.08.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.09.2017

Θέμα: Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από 9.08.2017 κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιά»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 23/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Επικύρωση εξουσιοδότησης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου και κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017 και τις αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) αντίστοιχα

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 22/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα