Γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 21/2020

Συνεδρίαση 69η / 05.06.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με το Ν.2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 20/2020

 

Συνεδρίαση 66η / 15.04.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 07.05.2020

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας αναφορικά με την είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων από πλοία για χρήση ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας καθώς και την είσπραξη ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων"

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 19/2020

Γνωμοδότηση περί ανάσυρσης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) από τον πυθμένα του εμπορικού λιμένα Βόλου.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 18/2019

Συνεδρίαση 60η / 19.12.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, των συμβατικών καταληκτικών, κατ’ Άρθρων 3.5(δ)(ii) και 3.5(δ)(iii), προθεσμιών για έξι (6) μήνες, αναφορικά με το Κτήριο του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 17/2019

Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση κατ’ άρθρον 30.2 της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), της καταληκτικής κατ’ άρθρον 7.6 προθεσμίας.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 16/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 27-09-2019

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση περί παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 15/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 26-09-2019

ΘΕΜΑ :"Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. αναφορικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ’173 Β/2019"

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 14/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 05-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων»

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 13/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 04-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί δυνατότητας αναπροσαρμογής του τιμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β’/2019»

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση 12/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί
δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμών, από κοινού μελέτης και κατασκευής, για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις.

 

Περισσότερα