Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ρ.Α.Λ. ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

·         ΠΡΑΞΗ  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12 της 14.4.2014ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 209/14.4.2014
Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

·         ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 32 της 23.12.2014/ ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 828/ 24.12.2014
Τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 12/2014 «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

·        ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  340/2014/ΦΕΚ Β 924/14.4.2014
Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.

·         ΝΟΜΟΣ 4150/ΦΕΚ Α 102 /29.4.2013, Άρθρα 42-43 (Σύσταση Ρ.Α.Λ.), 44
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

·         ΝΟΜΟΣ 4254/ΦΕΚ Α 85/7.4.2014, ΠΑΡ.ΙΣΤ, σελ. 1464/ Αντικατάσταση του Άρθρου 43 του Ν.4150/2013
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

·         ΝΟΜΟΣ 4258/ΦΕΚ Α 94/14.4.2014, Άρθρο 33 (Τροποποιήσεις Άρθρου 43 του Ν.4150/2013)
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

·        Π.Δ. Ρ.Α.Λ. 19/2016/ΦΕΚ 28Α / 24.2.2016
Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.). 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Ρ.Α.Λ.  ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ

·        ΝΟΜΟΣ 4389/2016/ ΦΕΚ 94 Α /27.05.2016, Άρθρα 107 έως 126 και Άρθρο 132
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

·        ΝΟΜΟΣ 4532/2018/ ΦΕΚ 63 Α /05.04.2018, Άρθρo 15 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4389/2016 που αφορούν στη Ρ.Α.Λ.
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

·         Π.Δ. ΡΑΛ 19/2016/ΦΕΚ 28Α/ 24.2.2016
Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.). Μετά την δημοσίευση του Ν.4389/2016, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15 του ανωτέρω Π.Δ.

·         ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  340/2014/ΦΕΚ Β 924/14.4.2014 
Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ. Μετά την δημοσίευση του Ν.4389/2016, άρθρο 124 παράγραφος 1, εξακολουθεί να ισχύει.

·        ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1000.0/66573/2016 (ΑΔΑ: 94Ω24653ΠΩ-ΞΒΥ) 

Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

·        ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 1000.00/44060/2017/ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/ 19.6.2017

Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

         ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 1000.0/62063/2018/ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018

Ορισμός Εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

         ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 1000.0/24042/2020 / ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020

Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ Ρ.Α.Λ.

·         ΝΟΜΟΣ 4354/ΦΕΚ Α 176/16.1.2015
Κεφάλαιο Β διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών και άλλες μισθολογικές διατάξεις, σελ 9488

·         ΝΟΜΟΣ 4336 /ΦΕΚ Α 94/14.8.2015
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ρ.Α.Λ.

·         ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΦΕΚ Β 1923/2.06.2017   (ΑΔΑ:6Γ2Δ46Μ445-ΚΓΦ)
Απόφαση 2

·         ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΦΕΚ Β 1923/2.06.2017   (ΑΔΑ:6ΜΓΠ46Μ445-Φ2Λ) 
Απόφαση 1