ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332_2024_128_ΣΥΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 128Η/21.5.2024

ΘΕΜΑ: Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332 2024_128 ΘΕΜΑ 4 Μεταφορά Διαθεσίμων με ΑΔΑ