ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 164/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΡΑΛ έτους 2023.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 164_2023 ΜΕ ΑΔΑ