ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 116/29.09.2023

Θέμα 3ο: «Αντικατάσταση Εκκαθαριστή Αποδοχών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304_23 ΘΕΜΑ 3_ΣΥΝ 116 ΜΕ ΑΔΑ