ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 305/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 116/29.09.2023

Θέμα 4ο: «Παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 305_23 ΘΕΜΑ 4_ΣΥΝ 116 ΜΕ ΑΔΑ