ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 116/29.09.2023

Θέμα 5ο: «Εξουσιοδότηση Προέδρου για την κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδας.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306_23 ΘΕΜΑ 5_ΣΥΝ 116 ΜΕ ΑΔΑ