ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 308/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 117/26.10.2023

ΘΕΜΑ 3ο: Δεύτερη επικαιροποίηση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 308_2023 ΘΕΜΑ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 117_ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΑ