ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 315/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 120/21.12.2023

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη και βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2023 (Χρήση 2022) και εξέταση αιτημάτων συμψηφισμού με καταβληθέντα τέλη, άλλως αυτεπάγγελτος συμψηφισμός με αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη παλαιότερων ετών.»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 315_2023 Ψ8Θ846Μ445-1ΚΕ ΜΕ ΑΔΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ