ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 316/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 120/21.12.2023

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση υπομνήματος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αναφορικά με την επικείμενη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο λιμένα Βόλου, καθώς και έκφραση Γνώμης της Αρχής επί του από 24.04.2023 Σχεδίου της νέας Σύμβασης, με την οποία τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι όροι της από 19.11.2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4597/2019.Απόσπασμα Απόφασης 316.2023-120ης Συνεδρίασης ΡΑΛ ΘΕΜΑ 4_ΜΕ ΑΔΑ