ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 121/31.1.2024

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού́ Ελέγχου 2023 και Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2024.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319 2024_121 ΘΕΜΑ 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΜΕ ΑΔΑ