ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322/2024 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 122Η/26.2.2024

ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης θεραπείας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {…}

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322 2024_122 ΘΕΜΑ 4 ΜΕ ΑΔΑ