ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 323_2024_123Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 123η/04.03.2024

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος για μετάταξη υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Αρχής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 323 2024_123 ΣΥΝ ΘΕΜΑ 4 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ_ΜΕ ΑΔΑ