ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2024 125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.03.2024

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός του υπολοίπου των ημερών κανονικής αδείας υπαλλήλου, δεδομένης της απουσίας οριστικής απάντησης της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327_2024_125 ΘΕΜΑ 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΑΔΑ