ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 45/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 111/19.05.2023

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 380/13-01-2023 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 45_2023_Θέμα 4ο 111 Συνεδρίασης ΡΑΛ ΜΕ ΑΔΑ