ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 46/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 112/20.06.2023

ΘΕΜΑ 4: Παροχή απόψεων της Αρχής, κατ΄ άρθρο 6.3. (γ) (iv) (Δ) της κυρωθείσας με το άρθρο 1του Ν.4404/2016 Σύμβασης Παραχώρησης, επί του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα (ΣΑΛ) Πειραιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 46_2023 ΜΕ ΑΔΑ