ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 53/2024 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 122Η/26.02.2024

ΘΕΜΑ: Έκφραση Γνώμης της Αρχής επί του από 07.02.2024 Σχεδίου Νόμου, για την κύρωση της από 30.01.2024 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 30.01.2003 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4597/2019.

Απόσπασμα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 53_2024 122 ΘΕΜΑ 5 ΣΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΑΔΑ