ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 55/2024_125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.03.2024

ΘΕΜΑ: Έκφραση Γνώμης της Αρχής επί του από 13.02.2024 Σχεδίου Νόμου, για την κύρωση της από 23.09.2023 Σύμβασης Υπο-παραχώρησης αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού Πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα “ Φίλιππος Β’ ”, Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Απόσπασμα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 55_2024 125 ΘΕΜΑ 6 125ης Συνεδρίασης ΡΑΛ με ΑΔΑ